Social หมายถึง สังคม” ซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึง สังคมออนไลน์นั่นเอง

         Media หมายถึง สื่อ” ซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง วีดิโอ ข้อความ เป็นต้น

          ดังนั้น Social Media ก็น่าจะหมายความว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยใช้สื่อต่างๆ เป็นตัวแทนในการสนทนา โดยได้มีการจัดแบ่งประเภทของSocial Media ออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (Publish) ที่มี Wikipedia, Bloggerเป็นต้นประเภทสื่อแลกเปลี่ยน (Share) ที่มี YouTube, Flickr, SlideShare เป็นต้น  ประเภทสื่อสนทนา (Discuss) ที่มี MSN, Skype, Google Talk เป็นต้น และยังมีอีกหลายประเภท โดยอีกประเภทของSocial Media ที่สร้างความสับสนให้บ้าง ก็คือ ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์       หรือที่เรียกกันว่าSocial Network ที่มี Facebook, LinkedIn, Google+ เป็นต้น 

           Social Network  จึงเป็นส่วนหนึ่งของ Social Media นั่นเอง ถ้าจะพูดรวมสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด เราก็จะใช้คำว่า Social Media แต่ถ้าต้องการเน้นเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว เราก็จะใช้คำว่า Social Network นั่นเอง

 

 

ที่มา : https://sites.google.com/site/socialscnw/social-media-kab-social-network-taek-tang-kan-xyangri

Advertisements