รายละเอียดของการให้บริการ

 1. วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้าง Account ใน Pinterest
 2. สร้าง Pinterest Account และ Board ที่เหมาะสมกับสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจของลูกค้า
 3. บริการอัพเดทข่าวสารผ่าน Pinterest ตามรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนดมาวันละ 1-5 บทความ
 4. บริการดูแล Pinterest Account และข้อมูลทั้งหมดใน Pinterest ของท่านตลอดเวลา
 5. บริการโพสต์รูปภาพ (Upload a pin), Share รูปภาพจากเว็บไซต์ แคมเปญการตลาด โปรโมชั่นผ่านทางหน้า Pinterest
 6. โพสต์ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจ เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วม เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรม,แนะนำสินค้าและบริการใหม่ เป็นต้น
 7. บริการดูแลและตรวจสอบ Account ใน Pinterest เพื่อตอบคำถามและแนะนำรายละเอียดและข้อสงสัยให้กับผู้ใช้ทั่วไปใน Pinterest
 8. รายงานผลการโพสต์ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า,บริการและข้อมูลทางด้านธุรกิจและสถิติต่างๆอย่างละเอียดทุก 4 สัปดาห์

Pinterest Marketing:การตลาดบน Pinterest เหมาะกับใคร ?

 1. เหมาะกับผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว
 2. เหมาะกับผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าผ่าน Pinterest เพื่อขยายฐานลูกค้า
 3. เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้าง Network ของผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการ
 4. เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่มีเวลาในการดูแล

ประโยชน์ของการทำการตลาดบน Pinterest

 1. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Pinterest จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
 2. ทำให้มีคนรู้จักสินค้า,บริการและธุรกิจมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการขาย และทำให้ผู้คนเข้าถึงธุรกิจได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
 3. สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ (Brand Image Building)
 4. ใช้เป็นศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) เช่น การตอบคำถามข้อข้องใจหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 5. ใช้เป็นบริการหลังการขาย (After Sale Service) เช่น สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ
 6. ใช้เป็นเครื่องมือในการหาพันธมิตรธุรกิจหรือคู่ค้า (Getting Business Partners)
 7. ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลและเป็นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ (Business Information)

 

Pinterest กับความน่าสนใจในการใช้ประกอบการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21

Pinterestใช้หลักของในการสังคมออนไลน์ปักหมุด หรือที่นิยมเรียกกันว่า Pin สิ่งที่สนใจให้เพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Network ของผู้ใช้ได้เห็น และหากเพื่อนเครือข่ายสนใจจะเกิดกระแสบอกต่อ ด้วยลักษณะเฉพาะนี้ จึงสามารถน􀁬ำมาประยุกต์ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในยุคปัจจุบันซึ่งมี 16 วิธี ที่สามารถใช้ Pinterest ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียน (Staff Writers, 2012) ดังนี้

 1. สร้างกระดาน (Board) ฐานข้อมูลต่างๆ โดยสามารถใช้ร่วมกันระหว่างเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน หรือนักศึกษา

 2. ค้นหาและปักหมุด (Pin) รูปภาพ วิดีโอ โครงการต่างๆ

หรือเนื้อหาต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทเรียนที่จะเรียนในสัปดาห์ต่อๆ ไป

 1. ปักหมุด (Pin) เรื่องราว หรือข่าว ที่เป็นกระแสในสังคม แล้วเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาอ่านประจำวันได้

 2. ใช้ช่องที่ใช้สำหรับการสืบค้น (Search Bar) ในการหาเนื้อหาที่สนใจ

 3. สามารถเก็บ Link ของเว็บไซต์ที่เป็นประเด็นที่สนใจเก็บไว้ที่หน้ากระดาน (Board) เพื่อง่ายต่อการค้นหา

 4. สร้างกระดาน (Board) ที่เป็นแต่ละบทของวิชานั้นๆ

 5. ใส่ความคิดเห็นในสิ่งที่ปักหมุด (Pin) ไว้ด้วย เพื่อที่ง่ายต่อการจดจ􀁬ำได้ว่าสิ่งที่ปักหมุดไว้ สำคัญยังไงบ้าง

 6. สร้างกระดาน (Board) ที่เป็นแหล่งค้นคว้าของนักศึกษา โดยสามารถจัดเป็นรูปแบบห้องสมุดได้ อย่างน้อยนักศึกษาสามารถเข้ามาดูว่า หนังสือเล่มไหน หรือแหล่งข้อมูล หรือ ฐานข้อมูลแหล่งใด ที่นักศึกษานำไปใช้ค้นคว้าต่อจากบทเรียนได้

 7. ค้นหาอาจารย์ท่านอื่นที่ใช้ Pinterest เหมือนกันและมีความสนใจไม่แตกต่างกัน หรืออาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกัน เพื่อใช้แลกเปลี่ยนความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ในบทเรียน หรือแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนความคิด และโครงการต่างๆ ในรายวิชานั้นๆ

 8. เปิดกระดาน (Board) เป็นชุมชน (Community) ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง สามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ เช่น สร้างกระดาน (Board) โครงการ PR Summer Camp เป็นต้น

 9. ร้องขอความคิดเห็นในโครงการที่จะจัดในระหว่างภาคการศึกษาจากคณาจารย์ที่ใช้ Pinterest เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสอนได้

 10. เชื่อมต่อกับประชาชนทั่วไป โรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาต่อไปได้

 11. รวมรวมความคิด สร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้แก่นักศึกษา

 12. ใช้เป็นกระดาน (Board) ที่ไว้เก็บรวบรวมการสร้างสรรค์ผลงานนักศึกษาในโครงการต่างๆ

 13. สร้างกระดาน (Board) เป็นกลุ่มในห้องเรียนการในทำรายงานกลุ่มของนักศึกษา

 14. ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาแบบออนไลน์

จะเห็นได้ว่า Pinterest มีข้อได้เปรียบในการดึงดูดใจ เนื่องจากมีลักษณะเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลาย ในการใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งนับว่ามีส่วนช่วยได้มากในการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดผู้สอนไปยังผู้เรียน และเป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดี ผู้เรียนสามารถทำการทบทวนบทเรียน

Executive Journal 137

ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่อีกด้วย จะเห็นได้จากงานวิจัยของพิเชษฐ์ ขอดแก้ว (2545) ที่ได้ทดลองสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสริมจากหนังสือเรียน พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพเกินความคาดหมาย ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งบ่งบอกได้ว่านอกจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การมีสื่อใหม่เพื่อช่วยในการทบทวนและทำความเข้าใจหลังเลิกเรียน ท􀁬ำให้ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้น

นอกจากใช้ในการค้นคว้าแล้ว Pinterest ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่อัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของ ผู้ใช้สื่อด้วย โดยเห็นได้จากสิ่งที่ผู้ใช้สื่อปักหมุดซ􀁬้ำเรื่องใดมากที่สุด นอกจากนี้ Pinterest ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศอีกด้วย โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาที่แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รูปแบบการน􀁬ำบรรดาสังคมออนไลน์ในสื่อใหม่ สามารถน􀁬ำไปใช้ได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศก􀁬ำหนดการเรียน การแชร์เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ การถ่ายภาพแบบ 360 องศาของห้องเรียน การช่วยให้สถาบันค้นหานักศึกษาที่โดดเด่น หรือแม้กระทั่งก้าวไปถึงการช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการศึกษาแนวเดียวกันกับการศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาที่น􀁬ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในรูปแบบการศึกษา คงไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก แต่สถาบันหลายแห่งที่ประสบความส􀁬ำเร็จแล้วนั้น มักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ การเปิดให้อาจารย์สามารถเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องในเรื่องต่างๆ เพื่อไม่ให้การนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งนี้ความคิดเห็นจากนักเรียนนักศึกษา ที่เสมือนกับการสื่อสารตลอดเวลากับครูอาจารย์ ทำให้การเรียนการสอนพัฒนาไปได้ดี และสามารถชักชวนให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาสร้างสรรค์เนื้อหาสาระในสังคมออนไลน์ และนี่กลายเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้สถาบันต่างๆ ประสบความสำเร็จ (Marquis อ้างถึงใน ธั๊มสอัพ, 2555)

บทสรุป

สื่อใหม่กลายเป็นเครื่องสำคัญในการเข้าถึงนักศึกษา ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน และเครือข่ายความรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกันโดยการสื่อสารต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำให้การสื่อสารนั้นๆ สามารถกระทำได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ผู้สอนจึงควรทำความเข้าใจถึงความหมาย วิวัฒนาการ และความสำคัญของการและปรับตัวใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้เรียน Pinterest นับเป็นนวัตกรรมหนึ่งของสังคมออนไลน์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจ ที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ผู้สอน ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงนักศึกษาด้วยกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีทางการสื่อสารสมัยใหม่ มีทั้งคุณและโทษ อยู่ที่ผู้ใช้จะหยิบยกส่วนดีมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผู้คนได้อย่างไร นอกจากนั้น Williams (1992 อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุมพล, 2550) ยังให้ข้อเสนอว่า เมื่อมีการน􀁬ำสื่อใหม่มาใช้ในการแวดวงการศึกษา มักมีค􀁬ำถามติดตามมาเสมอว่า บรรดาสื่อใหม่จะทดแทนสื่อบุคคลเดิม คือ ผู้สอนได้หรือไม่ และค􀁬ำตอบมักจะออกมาซ้ำๆ กันว่า สื่อใหม่ไม่สามารถมาแทนที่ผู้สอนได้ ทั้งนี้เนื่องจาก ขีดความสามารถและบทบาทหน้าที่ของสื่อใหม่และสื่อบุคคลเช่นผู้สอนนั้นแตกต่างกัน จึงสามารถนำสื่อใหม่มาช่วยเสริมเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะขั้นพื้นฐาน และการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเท่านั้น แต่การจะจัดให้อธิบายบทเรียนที่ซับซ้อนนั้นจะต้องใช้สื่อบุคคลเช่นผู้สอน เป็นต้น

 

ที่มา :

http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_12/pdf/aw018.pdf

http://www.nextrix.com/internet-marketing/pinterest-marketing-services.html

Advertisements